A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Skuterløype 13b stenges midlertidig

Stenging av snøskuterløype 13b fra fredag 27. mars

Situasjonen er nå kritisk for reinen og Fylkesmannen vurderer det dit hen at det er et akutt behov for å stenge løyper midlertidig med hensynet til rein på vinterbeite. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark innfører midlertidig motorferdselsforbud fra og med 27. mars og inntil videre i følgende løypestrekninger i Porsanger kommune, jf. vedlagt kart:

  • Skuterløype 13b Klemetstad – Vuođđojávri.
  • Skuterløype 13b – Pahđanmukka – Vuođđojávri.
  • I tillegg inndras alle dispensasjoner gitt etter/med utgangspunkt i disse løypestrekningene midlertidig.

Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.

Motorferdsel som skjer etter direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 omfattes ikke av forbudet.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 9 første ledd.
Vedtak om motorferdselsforbud etter nasjonal forskrift § 9 kan ikke påklages.

Bakgrunnen for dette

Kriseberedskapsutvalget for reindriften, bestående av Fylkesmannen, Mattilsynet og NRL, har nå
erklært beitekrise i hele Finnmark og Troms. Beitekrisen vil sannsynligvis medføre redusert kondisjon hos reinen, og utløser behov for å holde reinen i de få områdene med tilgjengelig beite samtidig som det tilleggsfôres med rundball og pellets.

 

Porsanger kommune henstiller alle som ferdes å vise ekstra hensyn i den tiden vi er inne i nå.