A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kart over løyper som må stenges_løype 23 - 24 - 25

Stengning av skuterløyper nord for Børselv fra fredag 20. mars 2020

Situasjonen er nå kritisk for reinen og Fylkesmannen vurderer det dit hen at det er et akutt behov for å stenge løyper som går igjennom reinflokkene til vintersiidaen. Dette gjelder løyper nord for Børselv.

Følgende løyper stenges fra fredag 20. mars som er hjemlet i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 9.:
  • Løype 23 fra Børselv/Fosseng til Storvannet (Stuorra Nillajavri) og avstikker til Alainenjavri, 
  • Løype 25 fra Ytre Leirpollen til Lákcajavri og 
  • Løype 24 fra Mårnes/Reksunkoppa til Lákcavárri/løype 23. 
Bakgrunnen for stengingen:
Dette da simlene har begynt å kaste kalv (abortere) grunnet stress og er for svake til å flyttes vekk fra løypene. Beitekrisen gjør at reinen nå er svært sårbar for forstyrrelse og må få ro til å beite på de få områdene hvor det er tilgjengelige beiter, samt at det itillegg er det akutt behov for tilleggsfôring.
 
Vintersiidaen har i det lengste forsøkt å flytte flokken vekk fra skuterløypene, men reinen trekker tilbake til området Lákcavárri /Uhca Lákcavárri/Áilegasvárri da det er noe mat å finne på rabbene her. Dyrene kan ikke flyttes mere da dette vil medføre at mange av simlene vil kaste kalv.