Helsedirektoratet har nå lyst ut midler til tiltak som skal motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Målgruppen for tiltakene er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre.

Det gis tilskudd til:

Prosjekter som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt felleskap og møteplasser, for eksempel:

  • gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen
  • gjennom måltids-/treningsfelleskap
  • ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generasjoner og/eller kulturer

For at søknaden skal vurderes, må prosjektene og tiltakene:

  • være innenfor mål og målgruppe
  • være helsefremmende og forebyggende 
  • være lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen (uten krav til medlemskap eller enkeltvedtak for deltakelse, heller ikke være utelukkende for beboere i institusjon eller kun for bestemte diagnosegrupper).

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avslått. For flerårige prosjekter er det i tillegg krav om nasjonal overføringsverdi. 

Både kommuner, fylkeskommuner, kommunale/ fylkeskommunale foretak, stiftelser og organisasjoner kan søke om tilskudd.

Helsedirektoratet anbefaler at aktuelle søkere setter seg  godt inn i regelverket før søknad sendes. Søknadsfrist er 8. januar 2019.

All informasjon om tilskuddsordningen, søkerveiledning og regelverk for ordningen finner du på helsedirektoratets nettsider.