A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
UKL utlysning

Søknadsfrist: 25.april 2020

Utlysning av tilskudd til tiltak innenfor Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2020

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Tildelte midler for 2020

Porsanger kommune er for 2020 tildelt inntil 750 000 kr til tilskuddsordningen fra Fylkesmannen. Alle midlene utlyses. Det er ønskelig å avsette midler til fellestiltak.

Hvordan søke?

Søknadene sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. Digitalt UKL-søknadskjema: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/

Søknadsfrist:

25.04.2020 23:59:00

Målgruppe:

Grunneiere, lag og foreninger, landbruksfortak og kunnskapsmiljø innenfor området. Kommunen kan og søke.

Hvem kan søke:

Grunneiere, lag og foreninger, landbruksfortak og kunnskapsmiljø innenfor området. Kommunen kan og søke.

 

Hvilke tiltak kan det søkes tilskudd til?

Tiltaket skal være i samsvar med forskriften, forvaltningsplanene og/eller skjøtselsplanene.

Eksempler på tiltak:

• restaurering og skjøtsel av arealer

• istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av (bevaringsverdige) bygninger og andre kulturminner

• nødvendig planlegging av tiltak

• tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv

• formidling

• kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier

• kartlegging og dokumentasjons av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturverdier

• andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

 

For orientering om prioriterte tiltak for 2020 og tiltaksprosenter mm, se utlysning her PDF document ODT document

For informasjon om retningslinjer for ordningen se her PDF document ODT document