A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
3 personer i en rettsak

Vil du være meddommer?

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn". Som meddommer kan du påregne å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre. Meddommere blir valgt for en periode på fire år.

Porsanger kommune skal foreta følgende oppnevninger

Meddommer:

  • Lagmannsretten
  • Tingretten
  • Jordskifteretten
  • Skjønnsmedlemmer

 

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Hole kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

Det er en fordel om den som oppnevnes har normale digitale ferdigheter da mye av kommunikasjonen med domstolene foregår digitalt.

Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Den som oppnevnes kan ikke være straffedømt. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Her kan du lese mer om hvem som er valgbar

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap. Les mer om økonomisk kompensasjon her: 

Lurer du på mer om hva det vil si å være meddommer? Les mer på www.domstol.no

Meld din interesse

Dersom du er interessert i ett av vervene sender du kontaktinformasjon til Porsanger kommune.

Skriv hvilket verv du er interessert i. (Noen av vervene kan ikke kombineres)

 

Send epost til:

postmottak@porsanger.kommune.no

 

Eller pr. post til

Porsanger kommune

Rådhuset

9712 Lakselv

 

Frist: 1 juni