I samarbeid med Kreftforeningen kan Porsanger kommune nå tilby sine innbyggere kreftkoordinatortjeneste, og sykepleier Eva Larsen Lindbäck har tiltrådt stillingen. Tilbudet er et lavterskeltilbud, som betyr at en ikke trenger å ha vedtak, andre kommunale tjenester eller henvisning fra fastlege for å motta tjenester fra kreftkoordinator.

Kreftkoordinator skal sammen med annet helsepersonell bidra til å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet for kreftrammede og deres familier i en krevende livssituasjon.

Kreftrammede, pårørende, fastleger og annet helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinatoren. For noen kan det være behov for et møte mens det for andre kan det være behov for oppfølging over lengre tid.

Kreftkoordinatorens hovedoppgaver er:

  • å være et lavterskeltilbud som kreftrammede og Deres pårørende kan ta kontakt med dersom de trenger noen å snakke med

  • gi kreftrammede og deres pårørende et koordinert tilbud, som bl.a. innebærer å ha oversikt over relevante tilbud og tjenester både i og utenfor kommuneorganisasjonen, herunder Nav, skoler og barnehager

  • kartlegge og vurdere behov hos den kreftrammede og deres pårørende og være en koordinator i alle faser av et pasientforløp

  • bistå med tilrettelegging ved funksjonsnedsettelser

  • arbeide for å bedre kreftomsorgen i Porsanger kommune med tanke på samarbeid med den kreftrammede selv, pårørende, fastlege, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten

  • gi råd og veiledning til kreftrammede og pårørende som kan være med på å løse utfordringer i hverdagen, eksempelvis under rehabilitering og omsorg ved livets slutt

  • oppfølging av pårørende, barn og etterlatte

Kontaktinformasjon:
Kontorsted: Helsetunbygget, inngang fra legestasjonens venterom eller via hovedinngang helse- og omsorgsadministrasjonen/ hjemmetjenesten

Telefon: 412 15 049

E-postadresse: eva.lindback@porsanger.kommune.no