Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Korttidsopphold i institusjon

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

For personer som kan ha behov for helsefaglig oppfølging i tidsbegrenset periode, kan korttidsopphold være en relevant tjeneste.

Det kan f.eks. være at en har behov for:
- O2-tilpasning eller behandling
- medisinsk oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten
- rehabilitering/ opptrening
- utredning/ observasjon
- ADL-vurdering
- døgnobservasjon
- i påvente av andre tiltak som operasjon, rehabiliteringsopphold eller annet botilbud enn hjemmet

Korttidsopphold kan tildeles som døgnopphold (minst 24 t.), dagopphold eller nattopphold.

Målgruppe

Målgruppen for tjenesten er voksne over 18 år. Mindreårige skal ha tilbud i barneavdeling i spesialisthelsetjeneste.

Kriterier/vilkår

Kriterie for tildeling av korttidsopphold er at hjelpen ikke kan gis i hjemmet, eventuelt med støtte fra hjemmetjenesten.

 

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av pasienter på korttidsopphold i henholdt til bestemmelser i statlig forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

Det betales døgnsats for opphold på korttidsplass. Kommunen kan imidlertid, om personen har hatt mer enn 60 døgn på korttidsplass i løpet av et kalenderår, kreve vederlag  som for langtidsplass.

Du finner lenke til forskriften under regelverk nedenfor.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Dette er en lovpålagt tjeneste i henholdt til helse- og omsorgstjenesteloven bestemmelser.

Lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
lov om pasient- og brukerrettigheter

Forskrifter

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Korttidsplass kan søkes av personen selv eller man kan henvises fra fastlege eller spesialisthelsetjeneste.

Ved behov for hjelp til utfylling av søknad kan fagkonsulent i helse og omsorgsadministrasjonen eller hjemmetjenesten bistå. Hvis en annen søker på vegne av deg må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist for denne tjenesten. Innkomne søknader behandles fortløpende i tverrfaglig inntaksteam som samles hver 14. dag og ledes av fagkonsulent.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes til Porsanger kommune v/ helse og omsorgsavdelingen.

Adresse:
Boks 400 rådhuset, 9712 Lakselv.

Søknaden kan også leveres til servicekontoret på rådhuset eller i helse- og omsorgsadministrasjonen.  

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Ved behov vil vi komme på hjemmebesøk eller ta en samtale med søker på telefon. Deretter fattes det et vedtak, og du gis en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Merknader

Personer på korttidsplass må ta med seg egne medisiner og medisinsk forbruksmateriell for oppholdsperioden. Pasienten må også selv stå for vask av privat tøy ved behov.

Legekonsultasjoner som gjelder innleggelsesårsak dekkes av kommunen. Pasienten dekker egenandel for andre konsultasjoner utenom dette. Pasienten forholder seg da til fastlege eller ø-hjelp og betaler egenandel som ordinært.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Nettadresse:http://www.porsanger.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv
Åpningstid:08.00 - 15.30
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk