Hva vil det si å endre en fasade?

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel omfatte:

 • vinduer: bytte, eller sette inn nye i yttervegg, tak, loft eller kjeller
 • dører: bytte, eller sette inn nye i yttervegg eller kjeller
 • fasade/yttervegger: etterisolere, rehabilitere, tilbakeføre, endre fasadekledning
 • tak: skifte eller etterisolere
 • balkong: innglassing, bygge, rive eller utvide
 • montering av varmepumpe, markise eller skilt

Når trenger jeg ikke å søke?

Du trenger ikke søke om fasadeendring dersom:

 • fasadeendringen ikke fører til at bygningens karakter endres, eller ved tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.
 • du foretar en utskifting av eksisterende vinduer og dører med samme type og størrelse.
 • du skifter tak. Det nye taket må ikke bryte med byggets utseende og karakter.
 • tilbakefører fasade til tidligere dokumentert utførelse. Tidligere utførelse som velges må være en utførelse som ivaretar bygningens dominerende opprinnelige karakter eller senere hovedombyggingsfase.
 • du etterisolerer yttervegger med maksimum 20 cm utvidelse i veggtykkelse. Fasadens vinduer etc. må flyttes ut tilsvarende utvidelsen.
 • du etterisolerer tak med maksimum 20 cm heving av takets overflate. Overgang mellom gesims og tak må være i samsvar med byggets eksisterende/opprinnelige utforming.

Å foreta en utskifting til annen størrelse eller plassering, eller sette inn nye vinduer/kjellervinduer/ takvinduer/dører kan være søknadspliktig.

Utover dette må hvert enkelt tilfelle vurderes om endringen er søknadspliktig eller ikke. Dersom du er i tvil, er du velkommen til å ta kontakt med kommunen. Det er bedre å sjekke, enn å risikere at du oppfører noe som er søknadspliktig og som det viser seg ikke kan godkjennes.
Du er ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk.

Dette krever søknad fra ansvarlige foretak

Større fasadeendringer er søknadspliktig. Søknadsplikt kan også inntre dersom endringene bryter mye med husets arkitektur.

 • Skifte av kledning fra mur til tre og omvendt vil ofte være søknadspliktig.
 • Bygging av karnapp og utkragede bygningsdeler, takark/takopplett eller lignende.
 • Mindre fasadeendringer på del av et rekkehusanlegg eller en flermannsbolig, og i områder med ensartet utseende, vil som regel være søknadspliktig.

Skal du gjøre en større fasadeendring må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Skal du endre bruken av et rom?

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring.

Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.

Slik sender du byggesøknad på egen hånd.