En del mindre arbeider kan du selv søke om uten at du behøver å bruke fagfolk. Eksempler på mindre arbeider kan være oppføring av en bod, garasje, tilbygg eller terrasse. 

Det er et komplisert regelverk du må sette deg inn i før du søker. Er du usikker kan det være lurt å rådføre deg med fagfolk underveis, eller leie inn fagfolk til å søke for deg.

 

Åtte steg fra idé til ferdig søknad

Sjekk om du må søke

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

 

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Planen kan ha særskilte bestemmelser som kan avgjøre hva du kan gjøre på eiendommen din. Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din.

Finn først ut hvilken plan som gjelder for din eiendom.

Ut fra planen som gjelder for deg må du spesielt merke deg:

Byggegrense (begrensning hvor man har lov å bygge).
Eventuelt om det ikke er reguleringsplan må man sørge for tilstrekkelig avstand til offentlig veg.
Utnyttelsesgrad (hvor mye du kan bygge på eiendommen)
Andre begrensninger av betydning.
 

Ut fra planen som gjelder for deg må du spesielt merke deg:

 • Byggegrense (begrensning hvor man har lov å bygge).
 • Eventuelt om det ikke er reguleringsplan må man sørge for tilstrekkelig avstand til offentlig veg.
 • Utnyttelsesgrad (hvor mye du kan bygge på eiendommen)
 • Andre begrensninger av betydning.

Få veiledning eller bestill forhåndskonferanse

Før du går i gang med et prosjekt, kan du møte oss for å få svar på spørsmål om byggetiltaket.

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. Det kan for eksempel være en god idé å ha en forhåndskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekter, som utbygging av flere boliger i et eksisterende boligområde.

Vær oppmerksom på at kommune ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Kommunen kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse.

Time kan bestilles her.

Samle alt du må ha i byggesøknaden

Søknad
Fyll ut digital søknad eller last ned søknadsskjema

Beskrivelse av hva du søker om
Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.

Tegninger og kart

 • Et situasjonskart hvor du har tegnet inn hva du skal bygge.
 • Målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger.
 • Tegninger som viser sist godkjent situasjon.

Grunnlaget kan også bestilles fra kommunen.

Eventuelle dispensasjoner fra lov, planer og forskrifter
Hvis tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Les mer om dispensasjoner


Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter
I noen saker må det foreligge tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen eller andre myndigheter.

Dette kan være nødvendig i følgende sammenhenger:

Ved riving.

 • Før du sender inn søknad om rivetillatelse, må du varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
 • Hvis bygningen er tilkoblet strøm eller telefon, må du gjøre rede for frakobling i søknaden og legge ved leverandørenes tillatelse til frakobling.
 • Hvis bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, må drift varsles. 

Varsle naboene dine

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Hva skal nabovarselet inneholde?
Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Du må også legge ved:

 • et situasjonskart hvor du har tegnet inn hva du skal bygge
 • snitt- og fasadetegninger
 • begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader

Slik nabovarsler du
Du kan bestille naboliste hos kommunen for å finne ut hvem du skal varsle, og for å lage skjemaene du trenger for å sende nabovarsel.

Om du ønsker å gjøre dette på egenhånd kan dette gjøres digitalt eller last ned skjemaene selv.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.

Legg med kopi, kvittering og merknader til nabovarsel i byggesøknaden

 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboene
 • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet

Send inn søknad

Søk digitalt eller last alle skjemaer og send søknaden i en e-post.

Du kan også sende papirsøknad til Porsanger Kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv eller levere søknaden ved oppmøte på servicekontoret på Rådhuset.

Når får du svar på søknaden?

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket og 12 uker for mer omfattende saker. Saksbehandlingstiden gjelder for komplette saker.

2 uker

 • forhåndskonferanser

3 uker

 • igangsettingstillatelser, midlertidige brukstillatelser
 • ferdigattester
 • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med tillatelser fra andre myndigheter og lovverk og det ikke foreligger nabomerknader
 • forespørsler

12 uker

 • byggetiltak der det er nødvendig med tillatelser fra andre myndigheter og lovverk
 • rammetillatelse
 • saker hvor det er kommet inn nabomerknader
 • dispensasjonssøknader

 

Byggetillatelsen gjelder i tre år

Du må starte byggearbeidet innen tre år etter at byggetillatelse er gitt. Du vil ikke få innvilget utsettelse på en byggetillatelse.

Hvis byggetillatelsen går ut, må du søke på nytt. Etter at du har startet arbeidet, kan arbeidene ikke stå i bero i mer enn to år uten at du må søke om byggetillatelse på nytt.

Søk om ferdigattest

Hvis du har søkt om byggearbeidene selv, skal du sende inn søknad om ferdigattest. Byggeprosjektet kan først tas i bruk når kommunen har gitt ferdigattest.

Her finner du søknadsskjema:

Søk om ferdigattest

For mindre tiltak trenger du normalt ikke å fylle ut alle punktene i skjemaet. Kryss av for om tiltaket tilfredsstiller kravene til ferdigattest, og om det er gjort søknadspliktige endringer etter at tillatelsen ble gitt. Hvis det ikke er gjort endringer, trenger du ikke legge ved dokumentasjon. Signér under Tiltakshaver.

Send ferdigattesten på e-post eller i posten.

Søke ved hjelp av fagfolk

Husk at garasjeleverandører og byggevarefirma i mange tilfeller bistår med søknad om tiltak.

For større arbeider må søknaden sendes inn av et ansvarlig firma. Arbeidene må prosjekteres og utføres av fagfolk. Dette betyr at et firma har ansvaret for hele søknadsprosessen.

Ta kontakt med foretak som jobber med byggesøknader, eksempelvis arkitekter, konsulenter eller byggmestere.