Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Du finner skjema for Ferdigattest og Midlertidig brukstillatelse her.

Midlertidig brukstillatelse

En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta bygget i bruk, selv om ikke alle vilkår i gitte tillatelser er oppfylt. Eksempel på dette kan være der eier selv skal sluttføre kjelleretasjen eller loftsetasjen, eller hvor opparbeiding av utearealer må vente til våren, eller der det er gitt rammetillatelse til rekkehusbebyggelse og hvor enhetene ferdigstilles suksessivt. Loven inneholder derfor en åpning for at det kan gis midlertidig brukstillatelse, men kommunen skal i brukstillatelsen stille krav om ferdigstillelse ved at det skal fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en forpliktende frist for ferdigstillelse.

Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse.

Alle søknadspliktige tiltak skal i utgangspunktet avsluttes med ferdigattest.

Ferdigattest

En ferdigattest markerer slutten på offentlig myndighets befatning med en byggesak og er et bevis for at bygget er oppført i henhold til gitte tillatelser.

Krav om obligatorisk ferdigattest vil ha betydning for kommunens oversikt over bebyggelsen i kommunen, som grunnlag for fullstendige kart og fremtidige situasjonsplaner. Forbrukerne får større trygghet for at bygningen er ferdigstilt i henhold til byggetillatelsen og at alt er gjort i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav.

Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker. Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden. 

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:

  • Søknad om ferdigattest
  • Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak)
  • Gjennomføringsplan

Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:

  • Oppdatert situasjonsplan
  • Oppdaterte tegninger
  • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.

Når trenger man ikke ferdigattest?

  • Opprettelse og endring av ny grunneiendom
  • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold
  • Der tillatelse til skilt- og reklameinnretninger er gitt for et bestemt tidsrom
  • Tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling

(NB! Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig må du melde til kommunen når bygget er ferdig)

Ved endringen av plan- og bygningsloven 1. juli 2015 ble det innført en bestemmelse som gjør at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak omsøkt før 1998. Dersom det ikke foreligger ferdigattest for slike tiltak vil det dermed heller ikke være mulig å få ordnet med ferdigattest, og en eventuell søknad om ferdigattest skal avvises av kommunen. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Det betyr bare at saken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Hovedbegrunnelsen for dette er at disse sakene er så gamle og utdaterte at det ikke foreligger et tilfredsstillende dokumentasjons- og kunnskapsgrunnlag som gjør det forsvarlig å tilby et eget «regime» for å kunne utstede en (troverdig) ferdigattest for slike eldre bygg.