For å kunne søke om delfinansiering til rehabilitering og/ eller nyetablering av slike anlegg via spillemidlene, er det et vilkår at anlegget skal være prioritert inn i den kommunale anleggsplanen.

Ordningen gjelder tilskudd av spillemidler til:
- anlegg for idrett og fysisk aktivitet
- nærmiljøanlegg
- anlegg for friluftsliv i fjellet

Frist for å søke anlegg inn i den kommunale anleggsplanen er satt til 07.11.15. Søknaden sendes Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv.
Nødvendige informasjon i en slik søknad er tegninger og beskrivelse av anlegget inkl. informasjon  om ønsket byggestart, behovsvurdering, eierforhold og enkelt kostnadsoverslag/ budsjett.

Saken vil bli endelig behandlet i kommunestyret.