Det kan søkes plass ved inntil 3 barnehager i prioritert rekkefølge, og det registreres en søknad for hvert enkelt barn

Vi oppfordrer alle som ønsker å søke barnehageplass i Porsanger kommune til å sende inn en elektronisk søknad.

 

Barnehageloven § 12a – Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass fra august

Barn som fyller ett år i september eller oktober, har rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år

 

Informasjon om utvidelse av retten til barnehageplass fra

I behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november også skal få rett til barnehageplass.

Under forutsetning at Stortinget fatter endelig vedtak om lovendring vil denne retten også gjelde barn som fyller ett år i november 2017

Barn født i november 2016 inngår derfor i hovedopptaket for 2017 og foreldre derfor søke innen den ordinære søknadsfristen som er 1. april 2017

 

Hovedopptaket avsluttes når alle barn med lovfestet rett har fått tilbud, og det åpnes for supplerende opptak

Barnehageplass tildeles etter faste opptakskriterier. Kommunale og private barnehager har ulike opptakskriterier

Les mer om gjeldende opptakskriterier og krav til dokumentasjon i vedtektene for den enkelte barnehage