A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Vann og avløp

Vannkvalitet

Drikkevannsforskriften sier: "Vannverkseier har plikt til å sikre vannforsyning av tilfredsstillende kvantitet innenfor vannverkets forsyningsområde. Plikten omfatter i prinsippet levering under alle typer driftssituasjoner, både normale og mer ekstraordinære. Vannkvaliteten skal være god og sikker helt fram til abonnentene: §12 Krav til kvalitet. Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren, jf §5, være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponeneter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk."

Hvordan kan man vite at drikkevannet er rent og godt?
Porsanger kommune har dokumentert god råvannskvalitet, men den kan forringes ut til abonnentene dersom kvaliteten på ledningsnettet ikke er tilfredsstillende.

For å kunne avdekke en eventuell forurensning gjennomfører Porsanger kommune overvåkningsprogram med kontinuerlig prøvetaking for drikkevannskildene. Vannprøver blir tatt ukentlig og levert for analyse hos Fishguard i Alta. Ved spesielle anledninger blir det tatt oftere prøver. Finner man uregelmessigheter i vannet blir det omgående tatt nye utvidede prøver. Slike uregelmessigheter skjer heldigvis sjelden.

Tømming av septik

Kommunen er forurensningsmyndighet og skal ha oversikt over de private avløpsanleggene. For at det skal være mulig er det viktig at kommunen står for all tømming, også fra slamavskillere i minirensanlegg.

All tømming av septik fra private boliger og fritidsboliger skal gjøres i regi av kommunen. Selve tømmingen vil administreres av Finnmark miljøtjeneste (FIMIL)

Hvem må ha oljeutskiller

Jamfør forurensningsforskriften § 15-1 så oppstilles det krav om at følgende virksomheter må installere oljeutskiller, dersom disse har enten vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

 • Bensinstasjoner
 • Bilvasker/Vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling

Også virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som fører oljeholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, kan få krav om å installere oljeutskiller.

Slike virksomheter kan være:

 • Parkeringshus eller oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til offentlig avløpsnett,
 • Mekaniske verksteder, sorteringsanlegg
 • Fjernvarmsentraler
 • Garasjeanlegg med tilgang til vann
 • Avfallsmottak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller
 • Transportvirksomhet
 • Vask av forskalingsutstyr

Krav om å installere oljeutskiller vil være spesielt aktuelt dersom virksomheten/lokalene har vaskeplass, servicehall eller lignende.

Ta kontakt med kommunen, dersom du er i tvil om din virksomhet omfattes av bestemmelsene i kapittel 15 eller 15A i forurensningsforskriften.

Se priser for tjenestene

Søknad om utslipp avløpsvann

Veiledning utslippstillatelse PDF document ODT document

Tips en venn Skriv ut