Løypenettet vil fastsettes som en lokal forskrift med tilhørende løypekart i medhold av Motorferdsellovens §4a og Motorferdselforskriftens §4a. 

Før løypenettet vedtas, skal virkningene av løypeforslaget utredes og sendes på høring. Kommunen vil involvere berørte rettighetshavere, myndigheter, interessegrupper og brukere før forslag til løypenett sendes ut på høring. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriftsvedtaket kan påklages av grunneiere, rettighetshavere, berørte organisasjoner og sektormyndigheter, jf. motorferdselforskriften §4a åttende ledd. Du finner mer informasjon om regelverket på miljøkommune.no.

Ad-hoc utvalget for revidering av snøscooterløyper utarbeidet i perioden 2012-2015 et forslag til nytt løypekart for Porsanger kommune. Dette løypekartet vil danne grunnlag for videre diskusjon. Det er også aktuelt å utrede andre traseer, samt endringer og tilpasninger på eksisterende løypenett.

Følgende begrensinger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper gjelder:

 • Løypene skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder.
 • Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.
 • Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.
 • Løypene kan kun legges over utmark og islagte vassdrag, jf. motorferdsellovens formålsbestemmelse.
 • Kommunen kan ikke legge løype over en eiendom før grunneieren har samtykket til det.
 • Kryssinger av fylkes- og riksveier skal godkjennes av Statens vegvesen.

Kommunen plikter å ta følgende hensyn:

 • Støy
 • Friluftsliv
 • Naturmangfold
 • Bolig- og hytteområder
 • Landskapsvirkning
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Sikkerhet for de som kjører og andre

Kommunen vil legge til rette for tidlig medvirkning med reindriftsnæringen, sektormyndigheter, grunneiere, rettighetshavere, nabokommuner og brukere av løypenettet.

På bakgrunn av dette ber Porsanger kommune nå om forhåndsinnspill til den kommende prosessen. Innspillene må gjerne ta utgangspunkt i vedlagt løypekart. Vi ønsker at dere knytter innspillene til deres interesseområde, og framhever hvordan kommunen kan ivareta dette i det videre arbeidet.

Vi oppfordrer brukere av løypenettet til å komme med forslag til nye løyper, samt forslag til endringer på eksisterende løyper. Vi er spesielt interessert i innspill som kan gjøre eksisterende løyper bedre, eksempelvis forslag til mer hensiktsmessige startpunkt og sikrere traseer.

Vi er også interessert i innspill om hvor kommunen bør unngå å legge løyper.

Hvordan komme med innspill:

Forhåndsinnspill til arbeidet sendes Porsanger kommune innen 26. april 2019.

Vi ber om at forslag til endringer og nye traseer tegnes inn på kart og legges ved innspillet. www.nordatlas.no og www.norgeskart.no har tegnefunksjoner som kan brukes til dette.

Du kan benytte følgende skjema for innsending av innspill: klikk her 

Innspill kan også sendes per epost eller brev. Merk innspillet med saksnummer 2019/191 og send til postmottak@porsanger.kommune.no eller Postboks 400, Rådhuset, 9712 Lakselv