A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Byggesak

Kontakt oss

Saksbehandlere på byggesakskontoret er tilgjengelige på telefon på mandag - torsdag kl 10.00 - 14.00. Telefon sentralbord: 78 46 00 00. Send gjerne spørsmål pr e-post.  Det kan forventes svar i løpet av 5 arbeidsdager.

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et formalisert møte mellom deg som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre/du som skal bygge) og kommunens saksbehandler. Firmaet du velger som ansvarlig søker må delta i møtet i de tilfeller søknaden må innsendes av en ansvarlig søker. Hensikten med møtet er en gjennomgang av et byggeprosjekt du planlegger for å avklare hvilke offentlige rammer og forutsetninger som gjelder. Møtet skal gjennomføres før innsending av søknad om tiltak. For at du skal få best mulig utbytte av det bør det gjennomføres i en tidlig fase av planleggingen og prosjekteringen.

Bestemmelsene om foråndskonferanse finner du i plan- og bygningsloven (PBL) § 21-1 og
byggesaksforskriften (SAK10) § 6-1 .

Generell informasjon

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner. Det må søkes om tillatelse for en rekke andre arbeider f.eks. fasadeendring, riving og oppfyllings- og gravearbeider. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks. fra bolig til kontor.

For noen tiltak må det sendes inn søknad med ansvarsrett, andre søknad uten ansvarsretter og enkelte mindre tiltak kan unntas fra saksbehandling. På disse sidene håper vi at du kan finne frem hvilke søknadsform som må til for ditt tiltak. 

Du som tiltakshaver skal påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende bestemmelser, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplan samt kommunale vedtekter.

Mer informasjon her.

Her finner du søknadsskjemaer:

Elektronisk byggesøknad

Porsanger kommune tar imot elektronisk byggesøknader. Se mer om digital byggeøknad her: Digital byggesøknad

Oversikt vanlige tiltak

Porsanger kommune har laget egen veileder for tiltakstyper det ofte stilles spørsmål om. 

Tiltak som er unntatt fra saksbehandling

På bebygde eiendommer kan enkelte mindre byggearbeid bli utført uten at det er nødvendig å sende inn søknad. Generelt gjelder at tiltakene er mindre, at de ikke fører til fare, at de ikke er til urimelig ulempe. Merk også at alle tiltak skal være i tråd med gjeldende arealplan for at tiltaket skal være unntatt søknadsplikt. Se byggesaksforskrift kapittel 4 som lister opp konkrete tiltak som er unntatt søknadsplikt.  

Tiltakshaver skal påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende bestemmelser, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplan samt kommunale vedtekter.

Er du usikker på om tiltaket er unntatt søknadspliklt ber vi deg kontakte kommunen for bekreftelse. Slike forespørsler må inneholde nødvendig beskrivelse av tiltaket og gjerne enkle tegninger og et kartutsnitt der tiltaket er tegnet inn og målsatt.

Snakk med nabo før du setter opp tiltak unntatt søknadsplikt.

Aktuelle lenker:

Meld fra til kommunen når bygget er ferdig

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart og registrere i matrikkelen (offentlig register for bygninger) med oppgitte bruksareal. Mer informasjon her.

Dispensasjoner

Søknad uten ansvarsrett

Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen. Mindre tiltak på bebygd eiendom kan du søke om uten å ha noe foretak som ansvarlig. Les mer her om du kan søke uten ansvarsrett.

Du som tiltakshaver skal påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende bestemmelser, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplan samt kommunale vedtekter.

Her finner du en veiledning til hvordan du søker.


Enklere søknadsskjemaer for privatpersoner

Direktoratet for byggkvalitet har laget nye søknadsskjemaer for privatpersoner. Nå blir det enklere å fylle ut byggesøknader for mindre byggeprosjekter på boligeiendom, nabovarsel og bruksendring.

Søknad med ansvarsrett

Før du går i gang med for eksempel å bygge, rive eller grave på din eiendom, må du ha en tillatelse fra bygningsmyndighetene. Byggereglene er omfattende, og stiller store krav til den som skal søke.

Når må du søke?

Søknad om tillatelse til tiltak skal i utgangspunktet innsendes for behandling for alle typer tiltak på en eiendom. Enkelte tiltak er helt fritatt fra søknadsplikten, for andre tiltak er kan tiltakshaver søke selv. Kommunene har utarbeidet liste over hvilke tiltak som faller inn under fritak og melding. Dersom tiltaket du ønsker oppført ikke står på listene, er det sannsynligvis søknadspliktig med ansvarsrett.

Her finner du en veiledning til hvordan du søker.

Ansvarsrett

Alt bygge- og anleggsarbeid skal ha en eller flere ansvarshavende. Ansvarshavende er ansvarlig ovenfor bygningsmyndighetene for at tiltaket er utført i samsvar med gjeldende bestemmelser. I hovedsak er det bare godkjente firma som gis ansvarsrett, men skal du bygge ditt eget hus er det mulighet å søke om ansvarsrett selv.

Følgende ansvarsfunksjoner skal følge en søknad:

  • Ansvarlig søker (SØK)
  • Ansvarlig prosjekterende (PRO)
  • Ansvarlig utførende (UTF)

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig kontrollerende skal kun sendes inn når det er krav om uavhengig kontroll, jf Byggesaksforskriften §§ 14.2 og 14.3.

Alt bygge- og anleggsarbeid skal ha en eller flere ansvarshavende. Ansvarshavende er ansvarlig ovenfor bygningsmyndighetene for at tiltaket er utført i samsvar med gjeldende bestemmelser. I hovedsak er det bare godkjente firma som gis ansvarsrett, men skal du bygge din egen bolig eller fritidsbolig/hytte er det mulighet å søke om ansvarsrett selv.

Regelverket som gjelder for ansvarsrett er:

Ansvarlig søkers oppgaver:
Når du har valgt deg en ansvarlig søker, vil søkeren hjelpe deg i form av å utarbeide søknaden. Den ansvarlig søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, reguleringsbestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt. Krav til ansvarlig søker finner du i Byggesaksforskriftens § 12-2.


Ansvarsrett selv = Personlig ansvarsrett for selvbygger
Det kan gis ansvarsrett for utførelse til selvbyggere på egen bolig eller fritidsbolig/hytte. Mer informasjon om dette finner du her.

Riving

Dersom du skal rive et bygg, finner du informasjon om søknadsplikt her.

Avfallsplan
Ved riving av bygg, kan det være nødvendig å utarbeide en avfallsplan.

Hva er en "avfallsplan"?
Avfallsplan er en plan som beskriver hvordan bygge- og rivingsavfall blir kartlagt, sortert på byggeplassen og at avfallet blir levert til lovlig mottaksanlegg.

Mer informasjon om avfallsplan finner du her.

Nabovarsling

Skal du sette opp noe som er søknadspliktig, skal du vanligvis varsle naboen. Mer informasjon her.

Ferdigattest

Når tiltaket er ferdig skal ansvarlig søker søke om ferdigattest på eget skjema. Ferdigattest utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker. For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon for utført sluttkontroll. Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av denne lov. 

Mer informasjon om ferdigattest finner du her.

Gebyr

Kommunal behandling av byggesaker er gebyrbelagt. Behandlingsgebyret må også betales selv om søknaden skulle bli avslått. Faktura sendes normalt til tiltakshaver.

Her finner du gebyrregulativet. 

Bestilling av situasjonskart og nabolister

Situasjonskart, planinformasjon og nabolister for byggesak er gebyrbelagt iht kommunens gebyrregulativ. Bestilling av situasjonskart, planinformasjon og nabolister gjøres via digitale kartleverandører som Ambita (Infoland) eller Proconet . Porsanger kommune leverer kartdata i pdf-format som standard, men kan også levere sosi- eller annet digitalt format ved forespørsel.