Kommunedirektør Steinar Sæterdal

 

Send epost

Telefon: 90 53 47 02

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen.

Her er hva Kommunelovens § 13 sier om kommunedirektørens oppgaver som leder for den samlede kommunale administrasjonen:

  • Kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg som kommunestyret gir

  • Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.  Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

  • Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av de folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold.  Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iversettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.

  • Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget.  Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på sine vegne

  • Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøen myndighet til å trekke vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.

  • Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, innkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenestelige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.