Stabsavdelingen har både strategiske og driftsrelaterte oppgaver innenfor mange ulike fagområder, og skal være rådgivende overfor kommunedirektøren, samtidig som de har en viktig rådgivnings- og støttefunksjon overfor virksomhetene. Dette omfatter blant annet Offentlig servicekontor og Politisk sekretariat, IT-drift, HR og Lønn, Økonomi, Bibliotek, Samisk språkkonsulent og Samisk språk- og kultursenter. Avdelingen ledes av stabsleder Trine Persen og stillingen er en del av kommunedirektørens ledergruppe.

Offentlig servicekontor er Porsanger kommunes sentralbord og er kontaktpunktet mot innbyggere og næringsliv. Servicekontoret har ansvaret for servicetorg, postfordeling, arkiv, innsyn, vigsler og gir informasjon til våre innbyggere. Kontaktinformasjon servicetorget: tlf. 78 46 00 00 og e-post postmottak

Politisk sekretariat har ansvaret for sekreteriatsfunksjon for ordfører, kommunedirektør og politisk ledelse.

Biblioteket låner ut bøker til barn og voksne. Kontaktinformasjon bibliotek tlf. 48 50 15 61 og e-post.

IT ivaretar drift og vedlikehold av kommunens dataanlegg.

HR og Lønn ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver og rådgiving innen arbeidsgiverpolitiske problemstillinger. Lønn har det faglige ansvaret for registrering og lønnskjøring for kommunens ansatte.

Økonomi sine hovedoppgaver er å ivareta samordnet budsjett- og økonomiplanlegging, kommuneregnskap, felles skatteoppkreverfunksjon for stat, fylket og kommune, likviditets- og økonomistyring, eiendomsskattoppgaver, kommunal fakturering, finansforvaltning, kommunal innfordring, innkjøpskoordinering, kommunale forsikringer, statistikker og økonomisk rapportering mm. Boligveileder ligger inn under økonomi med kontorsted Porsanger boligstiftelse.

Skatteoppkreverfunksjon: Henvendelser vedrørende inn- og utbetalinger i forbindelse med skatt rettes til avdelingen, mens andre henvendelser kan rettes til skatteoppkrever i Alta kommune: Klikk her

Samisk språk- og kultursenter bruker, synliggjør og formidler samisk språk og kultur til barn, unge og voksne. Porsanger kommune har samisk språkkonsulent tilsatt.

Finn ansatt  - Skriv  navn eller aktuelt område i søkefelt så vil de ansatte vises.