Det har fra gammelt av vært en god del reindrift i Porsanger kommune. I den senere tid er imidlertid næringsgrunnlaget lagt mer an på jordbruk og ofte kombinert med fiske. Av hensyn til motiv har det vært særlig vanskelig for kommunen, da en helst ville hatt uttrykt et næringsgrunnlag som både var aktuelt for flre hundre år siden og som ennå har sin betydning i kommunen. En ble da stående ved reinmotivet. 

Kommunestyrets vedtak er fattet 28.12.1966. Deretter har kongelig resolusjon av 6.6.1967 fastsatt våpenet.

Våpenet er tegnet av konseravtor Trætteberg - tidligere Riksarkivet i Oslo. 

Merket brukes også som flagg, da med tre hvite rein på rød bunn.